IELTS Reading: Multiple Choice

Đây là dạng câu hỏi đầu tiên trong số 11 dạng câu hỏi của IELTS Reading. Hãy xem các videos, ghi chú và google bài tập để thực hành. Remember: PRACTICE MAKES PERFECT Đoạn sau đây là hướng dẫn của Simon trên trang http://www.ielts-simon.com của ông ngày 01/8/2016: ELTS Reading: how to do multiple choice Try following these steps when doing multiple choice questions: Read … Continue reading IELTS Reading: Multiple Choice

IELTS Reading: True/False/Not Given & Yes/No/Not Given

Đây là dạng câu hỏi thứ 2 và thứ 3 trong số 11 dạng câu hỏi của bài thi IELTS Reading. Gần như trong bất kỳ bài thi nào cũng có dạng câu hỏi này. Như Emma nói trong video phía dưới, đây có lẽ là một trong những dạng câu hỏi khó nhất trong bài đọc. Trước khi xem các bài giảng, cần lưu … Continue reading IELTS Reading: True/False/Not Given & Yes/No/Not Given

IELTS Writing Task 2: How to Write an Introduction

This post mentions some ways to write IELTS WT2 introduction. However, the ‘two-sentence intro’ formula seems to be the best. 1- Watch Jade’s video: Some key points in the video: The question is: “In Britain, elderly people may go to live in a home with other old people where nurses look after them. Sometimes the government has to pay for this care. Who do you think should pay … Continue reading IELTS Writing Task 2: How to Write an Introduction

IELTS Writing Task 2: Question Types

Updating …. Here are the different kinds of questions in IELTS Writing Task 2: Opinion Discussion + opinion Problem + solution Two-part question Advantages/Benefits outweigh Disadvantages/Drawbacks 1. Opinion (Argumentative essay) Example questions: • Some people think that the only purpose of working hard is to earn money. To what extent do you agree or disagree with this opinion? • Children watch too much TV nowadays … Continue reading IELTS Writing Task 2: Question Types

IELTS Writing Task 1: Free Online Course by Thanh Loan

Khóa học IELTS Writing task 1 online by Thanh Loan được cung cấp hoàn toàn miễn phí sẽ giúp bạn biết việc học trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Giới thiệu khoá học: Bài số 1: 4 Tiêu chí chấm điểm bài IELTS Writing task 1 Bài số 2: Cách nâng điểm Coherence and Cohesion Bài số 3: Cách nâng điểm Lexical Resource Bài … Continue reading IELTS Writing Task 1: Free Online Course by Thanh Loan

Vocabulary: Giving Opinions

1-Giving your personal opinion (OALD9/Language Bank) 2-Emma’s video: “I think”: thông dụng nhất nhưng thường bị dùng quá mức; nên dùng các cách khác. Trong IELTS Speaking, không nên sử dụng từ quá formal/complicated; nên dùng everday language. 3-Giving opinions using impersonal language (OALD9/Language Bank) 4-Making an opinion sound less definite (OALD9/Language Bank)   Continue reading Vocabulary: Giving Opinions